Tuesday, April 10, 2012

Bitch
Bitch
Bitch

I'm not insulting you
I'm describing you